Nastavitelny klic 601-037 (0 - 24 мм) 601-037 (0 - 24 mm)